မိြ္ကးတဆြိ ႔ရြဲ႕ရည္မရန္းခ်ေက္ကးတြကိကတ ြႏး္း ပ္ို႔သိပါကရစ္

ောရ တပခငမွာမ တ္ေ တဆတ ို႔ရတ႕စဦးပပာီးေရီးရည္မွန္ီးခ်ကပန္ီးတိုင္ုေရာက္ွေ ောင္ မင္ု႔ကတြားႏ ္ ိုပ္ ု႔ကူညဥေ ဆာစ္င္က္ေ ပီးဖ ို႔ေသင္ဲ့ရပါတယ္။ဒဥေတတက္ကတြားႏ ို ္ပ္ု ႔ကိုတယ ဥဖိုန္ီးမတဆင္ဲ့၊ေဦးေမီးလမွတဆင္ဲ့ဆက္ ကသယ္ားႏိုငသလို၊ကတြားႏ ို ္ပ္ ု႔႐ံ ိုီးခန္ီးက ိုၾတကလမ္ီးခတဲ့ဖို႔ဖ တ္ေ ခေပါတယ္။

Email: enquiries@ricecomms.com

Singapore
Tel: +65 3157 5685

Hong Kong
Tel: +852 3911 1202


SINGAPORE

178 Clemenceau Avenue
#08-00 Haw Par Glass Tower
Singapore 239926

HONG KONG

4/F, Asia Standard Tower
No. 59 Queen’s Road Central
Hong Kong

MYANMAR

Office@36th
No. 129, 36th Street
Kyauktada Township
Yangon, Myanmar