ကတ ြႏး း္ပ္ို႔၏အလ ပ္

ဒဥေကန႔ဒစဂ်စ္ယ္ေခတမွာ႐ို ီး႐ ိုီးရ င္ ီးရ င္ ီးေ တတီးေ ခေစ္္ းစာီးၿပဦးလိုပ္ ုငမႈမ်ာီးဟာေရာေမရာက္ေတာဲ့ပါဘူီး။ဒါေၾကာင္ဲ့မို႔ဆန် ဟာ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး လူထိုဆကဆံေ ရီးသဦးသန္႔၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် သဦးသန္႔၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆက်သွယ်ရေး သဦးသန္႔ပံ ိုစံမ် ဳ ီးမလိုပ္ေဆာင္ေတာဲ့ပါဘူီး။ကတြားႏ ို ္ပ္ ုေ႔ဖာကသည္ေ တတၾကံ ေ တတေ႕နရတတဲ့စ ္န္ေ ခေမႈေ တတဟာနယပယ္ေ ပါင္ ီးစံ ိုေကနလာတယဆ ုတာက ို ဆန် ကေ ကာင္ ီးေ ကာင္ ီးေသဘာေ ါကပါတယ္။ဒါေၾကာင္ဲ့ဘက္ေ ပါင္ ီးစံ ို ခံ ဳငံ ိုမ တတဲ့ေ ဖရ င္ီး
နည္ ီးေ တတက ိုေသံ ို ီး ပဳၿပဦး ဆန် ကစနစ္က်ဗ် ်ဴဟာေ မာက္ေ ာင္
ေၿမတစ္္ ီးစာီးေ တတီးေ ခေၿပဦးလိုပ္ ုင္ေ ဆာစ္င္ကပါတယ္။

ကတြားႏ ို ္ပ္ ု႔ရတ႕လိုပ္ ုင္ေ ဆာင္ ္စ္ရကမႈဟာဗ် ်ဴဟာလည္ ီးေ မာကသလို ၊တဥတထငမႈလည္ ီးရ ပါတယ္။ဆန်ဟာလ ေပခ်ေကေပေမူတည္ပဦးစာေေရီးေသာီးဖန္ဦးမႈ၊ဗဥဒဥယ ိုဖန္ဦးမႈ၊လူမႈတကနယကုပ္ွာီးမႈမ်ာီး၊ေစည္ ီးေေဝီးထ ိုငၿပဦးဝ ိုင္ ီးဝန္ီးစ္္ ီးစာီးေၾကံ ပဳ ခင္ ီး၊ေခ်က္်က်ပ ိုငပ ုင္ ားႏ ိုင္ ားႏ ို င ုပ္ ုင္ ားႏ ို င္ေ စရန္ေစပ်ဳီးေပီးခင္ီးားႏင္ဲ့ ေဖဖတ႔ေစည္ းမ်ာီးေတတင္ ီးသ ို႔ေဖဖတ႔ဝငအျဖစ္ဝင္ေ ရာက္ ခင္ ီး၊ကိုနေမ တ္ံဆ ပ္ေ စ်ီးတကကထ ုီးေ ဖာက္ေ ပီး ခင္ ီး၊ေစည္ ီးေေဝီးမ်ာီး၊ေခမ္ီးေနာီးဖပတမ်ာီးက်င္ ီးေပပီး ခင္ ီးမ သည္ေ ၾကာ ္ ငာဆ ိုင္ ီးဘိုတ္ု ႔ေထ ဝန္ေဆာငမႈေပီးလ်က္ွပါတယ္။

ေတ ိုခ် ဳ ံီးေ ပာရပါရင္မ တ္ေ တဆတ ို႔ရတ႕ရည္ မွန္ီးခ်ကပန္ီးတို
င္ုေရာက္ွဖို႔ေတတက္လ ိုေပခ်ကမ်ာီးက ိုဆန် ကက်ယ္်ယ္ ပန္႔ ပန္႔ဝန္ေဆာငမႈေပီးလ်က္ွပါတယ္။မ တ္ေ တဆတ ို႔ရတ႕ရည္ မွန္ီးခ်ကပန္ီးတိုင္ုေရာက္ွဖို႔ေတတက္ေသံိုီး ပဳမႈနည္ ီးပါီးတတ႔လမ္ ီးေ တတက ိုေလ်ာကွမ္ီးၾကည္ဲ့ဖို႔တို က္က္န္ ီးဖ ို႔ကတြားႏ ို ္ပ္ ု႔
စ ိုီးစ္ရံေ႕နမ ာမဟိုတပါဘူီး။

CASE STUDIES

Bosch

Strengthening the corporate profile of a leading innovator


RICE was engaged to strengthen the corporate profile of Bosch in Southeast Asia and highlight the company’s performance in Southeast Asia.

APPROACH
 • Announce Bosch’s 2012 Full Year SEA financial results
 • Build messaging around Bosch’s rapid expansion into ASEAN emerging markets
 • Extend traction of the financial results news to executive profiling in business and trade media
RESULTS
 • 60 pieces of coverage over two months including coverage in The Straits Times, TODAY, The Wall Street Journal-Asia, The Edge, and Bloomberg TV

Huthwaite

Building a corporate profile


RICE successfully raised the corporate profile of Huthwaite in Singapore and built awareness for the company in new markets of Vietnam and Thailand.

APPROACH
 • Reinforced thought-leadership through by-lined articles and commentaries
 • Secured interviews in Singapore with key business and marketing media
 • Maximised Huthwaite events and workshops to engage media and industry stakeholders
RESULTS
 • 40+ pieces of coverage over 18 months including full-paged features in The Edge, Straits Times, Ad Asia, Campaign Asia; and broadcast interviews on Channel NewsAsia and 938Live

National Instruments

Managing regional outreach from Singapore


RICE was tasked with building the corporate profile of National Instruments in Southeast Asia.

APPROACH
 • Two-pronged media outreach to regional Business and Engineering trade in Singapore, and to tier one general news and education media in Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, and Vietnam
 • Showcase National Instruments’ partnerships with the academia, research institutions and NGOs
RESULTS
 • Over 280 pieces of coverage to date across Southeast Asia in an 18 month period
 • Interviews with regional media such as CNBC Asia, Channel NewsAsia, The Edge, and Dow Jones / Wall Street Journal

Inmarsat

Leadership profiling across Asia Pacific


Inmarsat has been a client of RICE for over 5 years. The team is responsible for managing the company’s reputation across Asia Pacific.

APPROACH
 • Ensure that communications underpins Inmarsat’s leadership as provider of global mobile satellite communications services
 • Raise awareness for Inmarsat’s portfolio, strong partner network, and next-generation services
 • Take issues-based approach to increasing awareness and knowledge of the company
RESULTS
 • Consistent top-tier coverage in Asia Pacific’s leading national and regional business titles
 • Regular coverage in key regional trade and broadcast media

General Electric

Building an emerging digital imaging brand


RICE was hired by GE Imaging to introduce the GE Camera brand in Singapore and showcase flagship products.

APPROACH
 • Develop the credibility through targeted media engagement focused on the GE Camera brand vision and positioning
 • Manage the launch and introduction to tier one consumer/technology media and bloggers
 • Devise and implemented a product seeding and review programme
RESULTS
 • 22 pieces of coverage for GE Camera brand over 3 month period including articles in The Straits Times, CNET Asia, August Man, Hardwarezone.com and Tech65

Mobile Marketing Association

Profiling a leading platform for the mobile marketing ecosystem


RICE has worked with the Mobile Marketing Association (MMA) in Asia Pacific since 2009. Part of the agency’s remit has covered the Mobile Marketing Association Forum (MMAF) in Asia Pacific each year. Since 2014, RICE has been driving the media strategy and execution for the event in Singapore.

APPROACH
 • Use the Forum to position the MMA and its members as industry leaders with a strong track record and broad expertise in the field of mobile marketing
 • Educate media, analysts and other influencers on the critical issues and emerging trends facing the mobile marketing industry
RESULTS
 • The PR efforts around the event resulted in a total of 107 pieces of coverage in regional and in-country media
 • 33 media interviews were conducted around the Forum

InMobi

Building a brand in Asia’s mobile space


RICE was responsible for introducing InMobi into Singapore & Asia Pacific and quickly building the company’s credentials in the mobile technology space.

APPROACH
 • Design and execute an aggressive outreach and launch programme that tapped Rice’s extensive network of media, analysts and industry influencers to quickly grow awareness of the brand and its leadership position
RESULTS
 • In a four month period, Rice secured 248 tradional and online pieces of coverage and secured 13 interviews for InMobi across key mainline, trade and broadcast media in Asia Pacific

Smoothie King

Building a brand from scratch in Singapore


RICE was responsible for the establishment and management of Smoothie King’s Facebook community in Singapore.

APPROACH
 • Focus attention on building a community of fans
 • Conceptualised, developed and executed a contest resulting in a total of 419 entries
 • Engage Singapore food and lifestyle bloggers to raise awareness of store and brand proposition
RESULTS
 • Garnered 1,241 fans in two months (supported by FB advertising)
 • Hosted Blogger launch event and one-on-one tastings for key bloggers
 • Positive blog posts that communicate the healthy positioning of the Smoothie King brand and product

Mars

Launching a retail outlet


RICE was tasked with launching M&M’s flagship concept store in Asia Pacific at Changi Airport.

APPROACH
 • Focus attention on high-impact coverage in most influential traditional media
 • Provide bloggers and online news sites with multimedia to build stories
 • Highlight the unique approach taken with in-store features and products
 • Develop trade angle for regional retail media
RESULTS
 • 14 pieces of coverage in local dailies, lifestyle, online news and trade media
 • Coverage in Straits Times Life! – leading local lifestyle and food publication
 • Blogger and social media posts