PR ေအဂ်င္စီ(ထက္မကေသာ)မိတ္ဖက္ေအဂ်င္စီတစ္ခု

ကမာၻ႔ထိပ္တန္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဟာအာရွေဒသတြင္းမွာၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရလဒ္ကိုဆုပ္ကိုင္ႏုိင္ဖို႔စူးရွထက္ျမက္ေသာ၊အသိအျမင္အေတြးအေခၚေတြကိုေပးစြမ္းႏုိင္မည့္နည္းဗ်ဴဟာက်ေသာမိတ္ဖက္ကိုရွာေဖြလာၾကသည္ႏွင့္အမ်ွထိုလိုအပ္ခ်က္ကိုပါဝင္ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ဖို႔၂၀၀၉ခုႏွစ္မွာကၽြႏ္ုပ္တို႔လုပ္ငန္းကိုစတင္ခဲ့ပါတယ္။

တူညီတဲ့မိတ္ဖက္လုပ္ငန္း၊စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကပဲကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုလုိအပ္ေနသည့္ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ရပ္တည္ဖို႔တုိက္တြန္း၊ အားေပးခဲ့ၿပီး၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ျမန္မာႏုိင္ငံ၊၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ေဟာင္ေကာင္ေဒသတို႔ကိုထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ဒီေန႔အခ်ိန္အခါမွာေတာ့ေဖာက္သည္အသစ္မ်ားရရွိလာသကဲ့သို႔ကနဦးပထမေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ဆက္လက္လက္တြဲလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္ကိုကၽြႏု္ပ္တို႔ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္။

နည္းဗ်ဴဟာက်ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးအၾကံေပးအတုိင္ပင္ခံလုပ္ငန္းတစ္ခုအေနျဖင့္RICEကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏အနက္႐ႈိင္းဆံုးအပိုင္းထဲအထိဝင္ေရာက္ေလ့လာပါတယ္။မိတ္ေဆြတို႔ေျပာၾကားလိုတဲ့အေၾကာင္းအရာကိုတသားတည္းထပ္တူေဖာ္ေဆာင္ပါတယ္။အခြင့္အလမ္းမ်ားျပားလွသည့္ေဒသႀကီးတြင္အေကာင္းဆံုးေတြကိုေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ရာဆန်ကိုမိ္တ္ေဆြတို႔ရဲ႕အၾကံေပး၊မိတ္ေဆြတို႔ရဲ႕နား၊မ်က္လံုး၊ လက္တံေတြအျဖစ္ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏုိင္ပါတယ္။

ဆန် အေနျဖင့့္ မီဒီယာ နှင့် လေ့လာဆန်းစစ်သူ ဆက်ဆံရေးအမှတ်တံဆိပ် နှင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆက်သွယ်ရေးဒီဂျစ်တယ်မဟာဗျူဟာ တို႔အျပင္ အကြောင်းအရာဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီအမြင်အာရုံဆက်သွယ်ရေးအကျပ်အတည်း & ကိစ္စများစီမံခန့်ခွဲမှု

တို႔ကိုဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

အာရွပစိဖိတ္ေဒသတစ္ခြင္ရွိအေကာင္ဆံုးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္တြဲဖက္လုပ္ကိုင္လ်ကရိွၿပီးအေကာင္းဆံုးဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္အတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳခံရေစရန္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္

ေဖာက္သည္မ်ား၏အက်ဳိးစီးပြားမ်ား၊ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝန္ထမ္းမ်ား၏လူေနမႈဘဝမ်ားႏွင့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလံုးကိုေကာင္းမြန္ေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ေသာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ရပ္တည္ရန္။ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာအရည္အေသြးအားလံုးကိုအထူးအေလးထားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းသိသိသာသာလုပ္ငန္းႀကီးထြားတိုးတက္ေစခဲ့ၿပီးရလဒ္ေကာင္းမ်ားထြက္ေပၚလာခဲ႔ပါတယ္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တန္ဖိုးထားမႈ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တန္ဖိုးမွာကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ကိုင္မႈမ်ားလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ပံုနည္းလမ္းမ်ားကိုလမ္းညႊန္သည့္ RICE ကက်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာစံႏႈန္းမ်ားပင္ျဖစ္ပါတယ္။

ေလးစားမႈ

ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ေသာလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ေဖာက္သည္မ်ား၊ေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္းရွိပါတနာမ်ား၊ပုဂၢလိက၊လူထုႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏုိင္သူမ်ား၊အေသးစိတ္ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္မီဒီယာသမားမ်ားစသည့္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၊ အဖဲြ႔အစည္းတိုင္းကိုကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ေလးစားတန္ဖိုးထားပါတယ္။မတူညီေသာစကားသံမ်ားႏွင့္စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား၊အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ခံစားခ်က္မ်ား၊စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ယံုၾကည္မႈမ်ား၊ယဥ္ေက်းမႈထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္သမုိင္းေၾကာင္းမ်ား၊လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ထူးျခားေသာပင္ကိုစ႐ိုက္မ်ားအားလံုးစသည့္မတူကြဲျပားျခားနားမႈကိုလည္းေလးစားတန္ဖိုးထားပါတယ္။လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီတိုင္းမွာထူးျခားတဲ့ပင္ကိုစ႐ုိက္ေတြရွိမွန္းRICE ကနားလည္သေဘာေပါက္ထားပါတယ္။

ဂုဏ္သိကၡာတရား

ဂုဏ္သိကၡာသည္ယံုၾကည္မႈ၏အေျခခံျဖစ္ပါတယ္။ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊အားကုိးအားထားမႈမ်ားမွတဆင့္ယံုၾကည္မႈကိုကၽြႏ္ုပ္တုိ႔တည္ေဆာက္ရယူပါသည္။လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအဆင့္ဆင့္တိုင္းတြင္ရိုးသားမႈမွ်တမႈတိုရွိေအာင္အေလးထားေဆာင္ရြက္ပါတယ္။စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ျပည့္လွ်ံေနတဲ့လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွာခုိင္မာတဲ့ဂုဏ္သိကၡာတရားက RICE၏သံႏၷိ႒ာန္ကိုအေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္၊ဦးေဆာင္မႈေတြေပးႏုိင္ေအာင္အားျဖည့့္ေပးႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ယံုၾကည္ထားပါတယ္။

တီထြင္ဖန္တီးမႈ

တီထြင္ဖန္တီးမႈက ဆန် နဲ႔႔ေဖာက္သည္ေတြၾကားကဆက္ဆံေရးကိုပိုၿပီးအားေကာင္းေစပါတယ္။တီထြင္ဖန္တီးမႈေၾကာင္႔ကၽြႏု္ပ္တိုသြက္လက္ျမန္ဆန္လာတယ္။ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိငတယ္။ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္တိုင္အတြက္ေရာေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ေရာတမူထူးျခားေကာင္းမြန္တဲ့အရာေတြကိုေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔ဆႏၵရွိပါတယ္။အဓိကအေရးပါသူမ်ား၏ရင္ထဲမွာ စိတ္လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ေစျပီး၊စြဲၿမဲတင္က်နမည့္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေတကို ဆန် မွဖန္တီးေပးႏုိင္ရန္သမရိုးက်နည္းလမ္းမ်ားထဲမွေဖာက္ထြက္ရႈျမင္ေလ့လာပါတယ္။

လုပ္ငန္း

ဆန် ဟာအာကာသယာဥ္မ်ား၏ျဖစ္စဥ္ကဲ့သို႔ပင္အခ်ိန္ကာလတစ္ခုရဲ႕အေကာင္းဆုံး၊အဆိုးဆံုးအေျခအေနေတြမွာရဲရဲဝ့ံဝံ့၊စြန္႔ဦးေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္လိုတဲ့စြန္႔ဦးတီထြင္စိတ္ဓာတ္ရွိပါတယ္။ကမာၻ႕စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းကာလတြင္ေမြးဖြားလာသည့္ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ ဆန် ဟာထက္ျမက္ၿပီီးအရည္အေသြးျပည့္ဝသည့္လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ရပ္တည္လ်က္ရွိပါတယ္။ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကအခြင့္အလမ္းမ်ားကိုအမိအရဆုပ္ကိုင္တတ္ပါတယ္။အေျပာင္းအလဲေတြကိုလက္ခံယံုၾကည္ပါတယ္။တစ္ခါတရံ႐ႈံးနိမ့္မႈေတြနဲ႔ရင္ဆိုင္ရတတ္ပါတယ္။ဒါေပမဲ့ကၽြႏု္ပ္တို႔အ႐ႈံးေတြထဲကသင္ယူၿပီးမိမိကိုယ္ကိုျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းပါတယ္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အဖြဲ႕ဝင္မ်ား

Sonya 1Sonya 2_ORG

SONYA MADEIRA
Founder and Managing Director

James 1James 2_ORG

JAMES BRASHER
Director and Partner

Donna 1Donna 2_ORG

DONNA GARCIA
Associate Director, Head of Myanmar Office

Mansi 1Mansi 2_ORG

MANSI MAHESHWARI
Account Director

Mayda 1Mayda 2_ORG

MAYDA JUTAHKITI
Account Director

Nick Leong 1Nick Leong 2_ORG

NICHOLAS LEONG
Account Director

Phoebe 1Phoebe 2_ORG

PHOEBE SOU
Account Director, Hong Kong Office

Xin 1Xin 2_ORG

ZIXIN CHAI
Account Director

အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတလႊားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံ

ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လွတဲ႔ေစ်းကြက္မ်ားနဲ႔လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အမ်ားအျပားကအဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိးစံုတို႔ႏွင့္ ဆန်

ဟာလက္တြဲလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီးမတူညီေသာဝန္ေဆာင္မႈလိုအပ္ခ်က္အသီးသီးကိုစိတ္တုိင္းတက်ျဖစ္ေအာင္ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါတယ္။အစဥ္တစိုက္နည္းဗ်ဴဟာက်က်လုပ္ေဆာင္မႈ၊ျပဳျပင္ခ်ိန္ႏႈိင္းႏုိင္မႈေနရာေဒသအလုိက္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလိုက္ေလ်ာညီေထြစြာခ်ိန္ညွိေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ပါတယ္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏မိတ္ဖက္မ်ား

ေဖာက္သည္မ်ား၏ဗ်ဴဟာေျမာက္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားထိထိမိမိျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ေအာင္အာရွတစ္ခြင္ႏွင့္ကမာၻအႏွံ႔ရွိေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ပါတယ္။ကၽြႏု္ပ္တို႔တြဲဖက္လုပ္ငန္းမ်ားေရြးခ်ယ္တဲ့ေနရာမွာကၽြႏု္ပ္တို႔ေဖာက္သည္မ်ား၏လိုအပ္ခ်က္ေတြတုိင္းကိုအေကာင္းဆံုးျဖည့္ဆည္းေပးခ်င္တဲ့တူညီတဲ့သေဘာထားရွိတဲ့သူမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ပါတယ္။

ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တိုင္မ်ား

GOLD WINNER
2017 Southeast Asia PR Agency of the Year
PR Week Asia

Gold Winner
၂၀၁၇အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏အေကာင္းဆံုး PR ေအဂ်င္စီဆု PR Week Asia

FINALIST
2017 Technology Consultancy of the Year – Asia Pacific The Holmes Report

Finalist
၂၀၁၇အေကာင္းဆံုးနည္းပညာဆုိင္ရာအၾကံေပးလုပ္ငန္းဆု – အာရွပစိဖိတ္ေဒသ The Holmes Report

SHORTLISTED
2016 Southeast Asia PR Consultancy of the Year
The Holmes Report

Shortlisted
၂၀၁၆အေရွ႕ေတာင္အာရွအေကာင္းဆံုး PR ေအဂ်င္စီဆု The Holmes Report

LOCAL HERO
2015 Singapore PR Agency of the Year
Marketing Magazine

Local Hero
၂၀၁၅စကၤာပူအေကာင္းဆံုး PR ေအဂ်င္စီဆု
Marketing Magazine

WINNER
2014 Technology Consultancy of the Year – Asia Pacific The Holmes Report

Winner
၂၀၁၄အေကာင္းဆံုးနည္းပညာဆုိင္ရာအၾကံေပးလုပ္ငန္းဆု – အာရွပစိဖိတ္ The Holmes Report

NOMINATED
2014 Singapore PR Agency of the Year
Marketing Magazine

Nominated
၂၀၁၄စကၤာပူအေကာင္းဆံုး PR ေအဂ်င္စီဆု
ေစ်းကြက္မဂၢဇင္း

လမ္းသစ္ေဖာက္လိုသူမ်ားကိုဖိတ္ေခၚအပ္ပါတယ္

မိတ္ေဆြတို႔ဒီအထိဖတ္ရႈၿပီးၿပီဆိုပါရင္ဆန်အေၾကာင္းကိုေကာင္းေကာင္းသေဘာေပါက္ေလာက္ၿပီလုိ႔ထင္ပါတယ္။ ဆန်ဟာအလုပ္ကိုေသေသခ်ာခ်ာအေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ရလဒ္ေကာင္းေတြရယူႏုိင္ဖို႔စြန္႔စားၿပီးလုပ္ကိုင္ပါတယ္။အလုပ္ကိုသေဘာတူထား႐ံု၊ဝတ္ေက်တန္းေက်မလုပ္ေဆာင္တတ္ပါဘူး။

ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ေဟာင္ေကာင္မွာ႐ံုးခြဲေတြြဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ကၽြႏု္ပ္တို႔RICErsေတြမွာေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ၾကီးမားျပီးသိပ္ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈမရွိေသးတဲ့နယ္ပယ္ေဒသေတြမွာေတာင္လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္တတ္လုိ႔လည္းျဖစ္ပါတယ္။ careers@ricecomms.com.

ဆန်မွအပတျခားမည္သည့္ေနရာတြင္မွပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ေအဂ်င္စီလူမႈဘဝကိုရရွိႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ကၽြႏု္ပ္တို႔အေလးအနက္ယံုၾကည္ထားပါတယ္။ဒါေၾကာင့္လုပ္ငန္းၾကီးေတြကိုကၽြမ္းက်င္တဲ့လူေတြနဲ႔အတူတကြဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့careers@ricecomms.comမွာဆက္သြယ္ၾကဖုိ႔ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါရေစ။