အာရွအတြက္ မဟာဗျူဟာမြောက် ဆက်သွယ်ရေး

လူတစ္္ဦးတစ္ေ ယာက္ေပာလိုက္တဲ့စကာီးားႏငဲ့္ထို စကာီးက ိုေ ပာပံ ိုေ ပာနည္ ီးေ တတဟာေေ ပာင္ ီးေလတႀကဦးတစခုက ိုဖန္ဦး ေေေေေေေေေေ ပီးားႏ ိုင္ယ ုို့ကတြန္ေ တာ ္တ ို႔ယံ ိုၾကည္ပါတယ္။
ဒဥေတတက္ေၾကာင္ဲ့ၾသဇာႀကဦးမာီးမႈခို ငမာလာေ ောင္ဗ် ်ဴဟာေ မာကခ်္္ ီးကပနည္ ီးက ိုေသံ ို ီး ပဳတာပတ ဖစပါတယ္။စဦးပပာီးေ ရီးေတသငအျပင္ ုေေသေခ်ာေ လဲ့လာ၊စနစ္ေက်တတီးေ တာၿပဦးေ ဖရင္ီးပံိုေဖရင္ီးနည္ီးေဆင္ဲ့ဆင္ဲ့ကိုစ္္ ီးစာီးပါတယ္။ကမာၻ႔ေလ်င္ မနဆံ ို ီးပဖ႔ံၿဖ ဳီးတ ိုီးတက္ေ နတတဲ့ေ ဒသတတင္ ီးမ ာေမင္ဲ့မာီး ဆံိုီးေက်ဳီးရလဒ္ုေ ဖာ ္ေ ဆာင္ ားႏ ို င္ ု႔တဥတထင္န္ဦးမႈရ ရ
ကတြန္ေ တာ ္တ ို႔ေၿမတလိုပ္ေ ဆာငပါတယ္။

ဆန်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကျနော်တို့လက်တွေ့ဘဝသို့ရည်မှန်းချက်လှည့်ကိုချစ်

ကတြားႏ္ိုပ္ု႔ေကတာဲ့ဆန်ဖစၿပဦးရည္မွန္ီးခ်က္ေ တတက ိုလက္ေ တတ႔က်က် ဖစ ာေ ောင္ေ ဖာ ္ေ ဆာငခ်ငသူေ တတပါ။

+65 3157 5685
+65 3221 8169

Haw Par Glass Tower
178 Clemenceau Avenue
#08-00
Singapore 239926